I Went to See Lizzy (Pennsylvania Dutch)

“I Went to See Lizzy” (Version 1) Sheet Music (pdf).
“I Went to See Lizzy” (Version 1) (in Pennsylvania Dutch) Karaoke (midi with lyrics).
“I Went to See Lizzy” (Version 1) (in English) Karaoke (midi with lyrics).
“I Went to See Lizzy” (Version 2) Sheet Music (pdf).
“I Went to See Lizzy” (Version 2) (in Pennsylvania Dutch) Karaoke (midi with lyrics).
“I Went to See Lizzy” (Version 2) (in English) Karaoke (midi with lyrics).

A Pennsylvania Dutch Folk Song.
A Song of Courtship and Marriage.


Zu der Lissie bin ich gange
Der Mun hot gescheint.
Zu der Lissie gehn ich nimmi
Der Weeg iss zu weit.

Kannscht du lache
Kann ich aa lache
Awwer heiere
Duhn ich dich net!

Schetzel, heier mich
Ich schlag dir’s Greitz nei
Dass die Grenk grickscht
Zum Leib nei.

Waerscht net nuffgegraddelt
Waerscht net nunnergfalle
Hettscht mei Schweschder net gheiert
Waerscht net Schwoower warre.


I went to see Lizzy,
While the moon shone.
But I’ll never go back:
It’s too far from home!

If you can laugh,
Then, I can laugh, too.
But do not expect me
To marry you!

My darling, do wed me.
I’ll treat you quite rough.
You’ll think your dear hubby
Is pretty tough!

Don’t crawl up too high.
Then, you’ll not fall down!
If you marry my sister,
You’ll sure go to town!


Zu der Lissie gehn ich nimmi
Der Weeg iss zu weit!
Siss en schee Baschtel,
Siss en fei Baschtel,
Awwe mei Baschtel
Iss sie net!


I won’t go to Lizzy’s.
It’s too far from home.
She’s a pretty sweetheart.
She’s a good sweetheart.
But my sweetheart,
She is not!


Leave a Reply: