Fengyang (Paul Robeson)

“Fengyang” Sheet Music (pdf). “Fengyang” Karaoke (midi with lyrics). Performer: Paul Robeson. Lyrics: Traditional. Tune: Traditional. 说凤阳。道凤阳。Shuō fèng yáng. Dào fèng yáng. 凤阳本是好地方。Fèng yáng běn shì hǎo dìfāng. 自从出了,朱皇帝。Zìcóng chūle, zhū huángdì 十年竟有九年荒。Shí nián jìng yǒu jiǔ nián huāng. 大户人家吃产业。Dàhù rénjiā chī chǎnyè. 小户人家卖儿郎。Xiǎo hù rénjiā mài érláng. 奴家没有儿郎卖。Nújiā méiyǒu érláng mài. 身背花鼓走他乡。Shēn bèi huāgǔ […]

Fengyang (Paul Robeson) Read More »